Ordlista

Vad betyder orden? När man pratar om kemikalier brukar man använda många ord och begrepp som kan kännas krångliga. Här är en ordlista med några saker som är extra viktiga att känna till, när det gäller hur kemikalier påverkar dig och miljön.

Ämnen och hälsoeffekter

Läs mer om olika kemikalier och hur de kan påverka din hälsa.

PFAS

PFAS, eller högfluorerade ämnen, används i bland annat textilier, läder, köksprylar och pappersförpackningar till livsmedel, samt i smink, smörjoljor för exempelvis cyklar och sprayer för skor. De här ämnena används för att de är mycket bra på att stöta bort vatten, fett och smuts. Det är en stor grupp med uppemot 4700 ämnen. Vissa av ämnena har visat sig vara cancerframkallande, och de har även kopplats till beteendeförändringar och minskad möjlighet att få barn. Det finns goda skäl att betrakta alla PFAS-ämnen som skadliga för hälsan och miljön. Gemensamt för ämnena är att de i naturen bryts ner långsamt eller inte alls. Därför kallas de ibland för ”evighetskemikalier”.

CMR

CMR är ett samlingsbegrepp för kemikalier som kan orsaka cancer (C), mutationer (M) och påverka möjligheten att få barn (R för reproduktionsstörande). I kosmetiska produkter får inte CMR-ämnen förekomma. Trots det dyker de upp i butikerna ibland, i produkter som hårstyling, hudkräm och smink samt i andra varor av olika slag.

Hormonstörande

Många mekanismer i kroppen styrs av hormoner. Hormonstörande ämnen kan tränga undan kroppens egna hormoner, vilket på sikt kan leda till cancer, beteendeförändringar och minskad möjlighet att få barn. Det som är speciellt med hormonstörande ämnen, jämfört med många andra miljögifter, är att det är svårt att bestämma gränsvärden för när de blir skadliga för oss. Låga halter kan påverka kroppen, medan högre halter inte behöver göra det. Inom EU har beräkningar gjorts på kostnaden för sjukvården för att medborgare utsätts för hormonstörande ämnen. Prislappen ligger på åtskilliga miljarder euro, plus allt personligt lidande.

Allergiframkallande

Vissa ämnen är allergiframkallande, till exempel doftämnen i kosmetiska produkter. De 26 mest allergiframkallande ämnena namnges i produktens innehållsförteckning, men resten beskrivs bara med ordet ”parfym”. Även vissa konserveringsmedel som finns i smink, hårfärg och målarfärg kan vara starkt allergiframkallande.

PVC

PVC, eller polyvinylklorid, är en av våra vanligaste plastsorter. I grunden är plasten hård, men genom att blanda den med mjukgörande tillsatsämnen – till exempel ftalater – kan den bli mjuk och böjlig. Därefter kan den användas i kablar, slangar, badbollar och liknande.

Ftalater

Ftalater är en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. De används bland annat som mjukgörare i plast. De är inte fast bundna i plasten, utan kan läcka från materialet under hela produktens livslängd. Vissa ftalater är förbjudna på grund av sina skadliga egenskaper.

Bisfenoler

Bisfenoler används bland annat för att tillverka en viss typ av plast, polykarbonatplast, som vissa plastglas och tillbringare är gjorda av. Bisfenoler används också i en skyddande ytbehandling på insidan av konservburkar, läskburkar och tuber av metall. Detta trots att bisfenoler misstänkts kunna ge skadliga effekter på fortplantningsförmågan och vara hormonstörande. Den mest uppmärksammade är bisfenol A (BPA), som bland annat förbjudits i nappflaskor och barnmatsförpackningar, men det finns flera andra bisfenoler som misstänks ha liknande egenskaper.

Flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel gör att det tar längre tid för ett material att börja brinna. De används bland annat i textilier och elektronisk utrustning. Flamskyddsmedlen har olika grad av miljö- och hälsopåverkan och vissa är därför förbjudna.

Tungmetaller

Tungmetaller är idag nödvändiga att använda i de flesta elektroniska apparater. Exempel på tungmetaller som kan finnas i elektroniska apparater är kadmium, kvicksilver, bly och nickel. För att undvika att komma i kontakt med dessa ämnen, se till att dina apparater är hela och överlämna lagningen till certifierade reparatörer. Tungmetaller kan skada våra inre organ och leda till cancer.

Nanomaterial

I kosmetiska produkter är ett nanomaterial ett olösligt eller biologiskt beständigt material som är avsiktligt tillverkat. Inom EU är företag skyldiga att ange om deras kosmetiska produkt innehåller nanomaterial. Nanomaterial som används som färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter måste godkännas av Europeiska kommissionen innan de får användas i kosmetiska produkter. Nanomaterial måste identifieras i ämnesförteckningen med ordet ”nano” inom parentes efter namnet på ämnet.

Den extremt lilla storleken innebär att ett ämne kan få helt andra egenskaper när det förekommer som nanomaterial än i sin vanliga form. De speciella egenskaper som ett nanomaterial har kan innebära ökade risker för människor och miljö.

Nanomaterial – Kemikalieinspektionen

 

Organisationer och märkningar

Läs mer om olika organisationer och märkningar.

Reach-förordningen

Reach står för ”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”. Det är en lag om registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier inom EU. Den som tillverkar, importerar eller säljer varor och kemiska produkter i EU/EES måste följa reglerna som gäller för verksamheten.

Kandidatförteckningen

Kandidatförteckningen är en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen, som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa och på miljön. Förteckningen är en del av den europeiska kemikalielagen, Reach. Den som tillverkar, importerar eller distribuerar varor eller kemiska produkter inom EU/EES är skyldig att veta om de innehåller något av dessa ämnen, samt att kunna ge information om innehållet i produkterna de säljer.

CE-märkning

CE står för ”Conformité Européenne”. Genom att CE-märka en produkt intygar tillverkaren att den uppfyller grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav i EU-gemensam lagstiftning och att den därmed får säljas inom EU. Olika regler gäller för olika produkter. En CE-märkning på en leksak betyder alltså något annat än på en elektrisk produkt.

Läkemedelsverket

Läkemedelverket är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn och kontroll av kosmetiska produkter. De bedömer att den stora majoriteten av kosmetiska produkter som finns på den svenska marknaden generellt är säkra att använda. Om du som kund får hälsoproblem som kan bero på att du använt en kosmetisk produkt, en så kallad oönskad effekt, kan du anmäla det till Läkemedelsverket.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen arbetar i Sverige, inom EU och globalt med tillsyn och utveckling av lagstiftningen på kemikalieområdet. Du kan tipsa Kemikalieinspektionen om du ser eller misstänker att en produkt eller ett företag inte följer kemikalielagstiftningen.

Vad är det i dina grejer?

Till startsidan
Svartvit bild på en ung person med läppar målade med läppstift markerade med rosa.